Det skjer veldig mye spennende nå, og vi er helt sikre på at mange kan gjøre mye bra. Her er noen prinsipper for kodedugnaden.

Nyttig

Det aller viktigste akkurat nå er at vi bidrar med noe som er nyttig. De som definerer hva som er nyttig er innbyggere, helsepersonell og helseforvaltningen.

Vi ønsker å bidra for våre egne behov, men også bidra til at andre land kan få nytte av det vi gjør.

Lagspill

Dette er et lagspill! Vi støtter nå de som står i frontlinjen. Det betyr at de må få definere problemene, og så skal vi hjelpe til med løsningene.

Ny kode må også spille på lag med de løsningene vi allerede har. Vi oppfordrer til bruk av åpne standarder, åpen kildekode og bruk av eksisterende åpne rammeverk. Bruk av åpne standarder vil gjøre at samhandlingsevnen styrkes, og at systemene kan spille på lag med andre systemer.

Vi ønsker at vi skal se utover egne landegrenser, samt inneha evne til å dele med andre nasjoner. Det eksisterer flere arbeidsgrupper og fora innenfor helse og e-helse som jobber mot internasjonal samhandling, og vi oppfordrer til diskusjon i disse for å dele og bli kjent med åpne rammeverk, spesifikasjoner, applikasjoner og gi nyttige innspill og ideer.

Åpenhet

Vi er åpne om hva vi jobber med, og forventer at de som er med på dugnaden også er det. Ta gjerne kontakt med oss og fortell oss om hva som skjer, men ikke gi inntrykk av å samarbeide med helseforvaltningen hvis dere ikke gjør det.

Vi oppfordrer til å lage kode som kan brukes av andre nasjoner, og så langt det er mulig bør koden og dokumentasjonen være på engelsk.

Vi lager en åpen idebase her, og alle er inviterte til å dele sine ideer. Vi kommer til å etablere fora for diskusjon med innbyggere, innovatører, sektor og helseforvaltningen for å se på ideene.

Kvalitet

Vi trenger god brukskvalitet, særlig når det er krise. Og vi forventer at sikkerhet og personvern tas på alvor, også nå. Dersom noen samler informasjon om folks helsetilstand forventer vi at de tilfredstiller kravene i Norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgssektoren.

Dersom man vil at koden skal tas i bruk, så må den ha gode tester også. I tillegg er det en fordel om prosjekter bruker felles kodestandarder.

Arkitekturprinsippene er særlig viktige når vi er i en sårbar situasjon. Og noen ganger må vi velge pragmatiske løsninger som bidrar til at nasjonal infrastruktur holder seg oppe.

Bærekraftig

Behovene kommer til bestå i ganske lang tid. Vi er nødt til å bygge løsninger som kan vare utover det akutte. Det betyr at vi velger løsninger som kan brukes også etter disse månedene.

De fleste behovene vi ser nå, vil bestå også etter koronakrisen.

Rettferdighet

Selv om behovene er store og akutte så trenger vi å behandle alle leverandører på en rettferdig måte. Dette er en dugnad, og alle bidrar med det de kan og vil.

Å delta i dugnad vil verken ha positiv eller negativ påvirkning på deltakerens mulighet til å delta i eventuelle senere anskaffelser.

Kod i vei! Men vær forsiktig: personvern og sikkerhet er like viktig nå som ellers.