Helse- og omsorgsdepartementet sender forslag til ny e-helselov og endringer i forskrift om IKT-standarder på høring. I forslag til ny e-helselov foreslås endringer som er nødvendige for å sikre raskere innføring av viktige nasjonale e-helsetiltak, herunder tydeligere nasjonal koordinering, sektorinvolvering og styring.

Bedre hverdag for både pasienter og behandlere

– Regjeringen vil øke digitaliseringen i helsetjenesten. Det vil gjøre arbeidsdagen bedre for dem som jobber der, men enda viktigere er det at hverdagen blir bedre for pasientene.

Statsråden mener at for at pasienten skal få god helsehjelp må vi sørge for at relevante opplysninger følger den enkelte.

– Gode digitale e-helseløsninger er en forutsetning for dette, sier Bent Høie.

Gir muligheter for raskere bruk av gode løsninger

– Loven skal sørge for at e-helseløsninger raskere kan tas i bruk. Dette er viktig skritt mot en mer digital helsetjeneste der vi gjør det lettere å gi pasienter god behandling uansett hvor behandlingen finner sted, sier Høie.

Som en konsekvens av at de etablerte nasjonale e-helseløsningene overføres til Norsk Helsenett SF fra 1. januar 2020, foreslår departementet at også dataansvaret bestemt i forskrift overføres til Norsk Helsenett SF. Departementet har derfor satt en særskilt høringsfrist for endringer av dataansvar i kjernejournalforskriften, reseptformidlerforskriften og dødsårsaksregisterforskriften.

Du kan lese hele høringsnotatet på departementets hjemmeside.